Generalforsamling

Referat generalforsamling for året 2022

Onsdag den 19. april 2023 kl. 17.30

Valg af dirigent

Advokat Kristian Dalsgaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne, og at den ifølge samme vedtægter skulle afholdes inden udgangen af april måned.

Bestyrelsens beretning v. formand John B. Pedersen

Foreningens væsentligste aktiviteter

Struer Erhvervsforening er en netværksforening for alle med erhvervsmæssig interesse i erhvervslivet i Struer, og har til formål at spille en aktiv rolle i at styrke, fremme, eksponere og hjælpe erhvervslivet i Struer Kommune.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Struer Erhvervsforening blev stiftet i februar 2016 med et medlemstal på ca. 70 virksomheder.  I dag har foreningen 145 hvoraf 5 er iværksættere. Der er kommet 15 nye medlemmer til i 2022.

En stor del af foreningens aktiviteter har hidtil bestået i afholdelse af netværksarrangementer for vores medlemmer.

Foreningen har i regnskabsperioden afholdt fire netværksarrangementer og en generalforsamling for vores medlemmer. Vi har i år, som tidligere afholdt en nytårskur i samarbejde med Struer Kommune for alle erhvervsdrivende i kommunen – hvor der som tidligere år blev kåret ”Årets Iværksætter” og ”Årets Virksomhed” og uddelt Årets Lydpris.

Medlemsmøderne har bestået af virksomhedsbesøg, tema om grøn omstilling og en aften med fokus på at navigere i en uforudsigelig tid og tanker om fremtidens arbejdsmarked.

Der var planlagt en stor erhvervsdag, som blev omlagt til et aftenmøde, da temaet i et hastigt udviklende arbejdsmarked blev uaktuelt.

For at styrke kommunikationen og netværket i foreningen har vi arbejdet på at få endnu mere synlighed omkring foreningen og dens medlemmer.

Foreningen har fastholdt samarbejdet med Lydens By, hvor bidraget har været på 50.000 kr. Medlemmerne ser positivt på samarbejdet og har givet udtryk for, at Struer Erhvervsforening fortsat skal være en del af Lydens By samarbejdet. Det forventes derfor, at samarbejdet fortsætter i 2023 på samme niveau.

Foreningen har ved regnskabsårets afslutning et underskud på 10.243 kr.


Strategi for 2023

I 2023 vil bestyrelsen fortsætte med at have stor fokus på netværket mellem vores medlemmer.

Vi vil derudover arbejde på at øge medlemsantallet, samt skabe en større synlighed omkring foreningen og vores medlemmer. Vi vil fortsat støtte lokale initiativer og events, som giver mening for vores medlemmer, og som vurderes til at ville være med til at styrke den erhvervsmæssige udvikling i kommunen.

Godkendelse af den reviderede årsrapport.

Bent Rønnest fremlagde regnskab for 2022. Regnskabet viser et underskud på -39.766, – Bestyrelsen redegjorde for baggrunden for underskuddet, hvilket skyldes øget aktivitet og betaling af oplægsholder i forbindelse med generalforsamlingen i 2023

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Orientering om budget for indeværende år.

Bestyrelsen fremlagde budget for 2023. Der budgetteres med et underskud på -78.916,-

Bestyrelsen redegjorde for grunden til underskuddet og lagde til grund, at man ønskede at aflønne formanden for at skabe mere aktivitet og fremgang i medlemsantal.

Der var flere medlemmer der kommenterede på bestyrelsens beslutning vedr. dette punkt. Derfor vender bestyrelsen tilbage med en visionsplan for foreningen på et kommende medlemsmøde.

Fastsættelse af kontingent for næste år.

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet for iværksættere og etablerede virksomheder.

Iværksættere + 250,-

Etablerede virksomheder + 500,-

Forsamlingen godkendte kontingentet for næste år.

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg til bestyrelsen:

John B. Pedersen – ønskede ikke genvalg

Jeanette Lund Houe – ønskede genvalg

Heino Vangsgaard – ønskede genvalg

Flg. stiller op:

Søren Smedegaard Rasmussen

Der var ikke yderligere forslag til bestyrelsen, og generalforsamlingen takkede John Bruni Pedersen for indsatsen som formand og accepterede genvalg af Jeanette Lund Houe og Heino Vangsgaard og Søren Smedegaard Rasmussen blev desuden valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode

Eventuelt

Jan Bendix opfordrede virksomhederne i foreningen til at bakke op om Struer Fri- og fagskoles anmodning om støtte på 200 kr. til at blive en almennyttig fond, så økonomien på stedets nye byggeri kan styrkes.

Jan Bendix opfordrede samtidigt foreningens bestyrelse og medlemmer til at styrke samspillet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, så Struer i højere grad kan få en bedre uddannelsesrettet profil. 

Dirigent:                    Kristian Dalsgaard

Referent:                   Søren Johansen

……………………………………………

Tidligere Generalforsamlinger

Generalforsamling for året 2021

Generalforsamling for året 2020