Om os

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Struer Erhvervsforening.
Foreningens hjemsted er Struer Kommune.

Formål
Struer Erhvervsforening er en netværksforening for alle med erhvervsmæssig interesse i erhvervslivet i Struer, og har til formål at spille en aktiv rolle i at styrke, fremme, eksponere og hjælpe erhvervslivet i Struer Kommune.

Optagelse og medlemskab
Enhver erhvervsdrivende, herunder selskaber og virksomheder, eller enkeltperson, der viser interesse for foreningens arbejde, med hjemsted eller aktiviteter indenfor Struer Kommune eller i det nordvestjyske område, og som kan tilslutte sig foreningens formål og har lyst og vilje til at arbejde herfor, kan optages som medlem af Foreningen.

Endvidere kan institutioner, foreninger, organisationer og andre juridiske personer, der beskæftiger sig med erhvervsmæssige forhold inden for Struer Kommune eller i det nordvestjyske område optages som medlemmer.

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren med virkning fra udgangen af regnskabsåret.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningen. Medlemmet har ret til at få eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling efter eksklusionen.

Kontingent og finansiering
Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent fra foreningens medlemmer, ved ydelse af offentlige driftstilskud, ved indtægtsgivende virksomhed og ved anden form for Funding.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen på baggrund af fremsat budget. Iværksættere med et CVR-nummer op til tre år betaler et reduceret kontingent. Generalforsamlingen kan i øvrigt fastsætte andre differentierede kontingentsatser.

Beslutninger om kontingentstigninger eller nedskrivninger har virkning fra det næstkommende foreningsår.

Kontingentet opkræves hvert år i januar.

Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Struer Kommune inden udgangen af april. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel i et eller flere lokale blade, nyhedsbrev og til en af medlemmet angivet e-mail adresse med angivelse af dagsorden.

Forslag fra medlemmerne til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. april.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
  4. Orientering om budget for det kommende år
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 20 % af foreningens medlemmer. Begæringen skal angive emnet, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelse af begæring herom, idet indkaldelse sker under overholdelse af de samme regler, der er gældende for indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Hvert registreret cvr nr., som har betalt medlemskontingent i det pågældende år, har én stemme på generalforsamlingen.

Der kan stemmes ved fuldmagt til et stemmeberettiget medlem, idet hvert stemmeberettiget medlem maksimalt kan afgive stemme på 1 fuldmagt.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Vedtægtsændringer kan besluttes med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt blandt medlemmerne.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for to år ad gangen. I forbindelse med foreningens konstituerende generalforsamling vælges de tre medlemmer, der er valgt med det laveste stemmetal, dog kun for en et -årig periode.

Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsen kan træffe afgørelse om honorering af et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller af medlemmer af foreningen, såfremt det begrundes i Foreningens aktiviteter.

Sekretariat
BusinessPark Struer yder sekretariats- og økonomiservice for foreningen og bestyrelsen.

Forholdet mellem BusinessPark Struer og Foreningen reguleres af en særskilt samarbejdsaftale. Denne aftale kan ikke medføre, at der skabes en joint venture eller partnerskab, herunder interessentskab Parterne imellem. Aftalen kan heller ikke medføre, at der indgås et kontraktreguleret ansættelsesforhold.

Parterne skal bevare deres uafhængighed og identitet som individuelle juridiske enheder, med de dertilhørende rettigheder og forpligtelser, herunder også skattemæssigt.

Aftalen kan ikke medføre, at BusinessPark Struer på nogen måde har ret eller pligt til at indgå retlig bindende aftaler på vegne af Foreningen, herunder forpligte Foreningen over for tredjemand m.m., uden at der gives særskilt skriftlig tilladelse hertil.

Tegning
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem.

Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen sørger for, at revidering af regnskabet sker skiftevis mellem de registrerede eller statsautoriserede revisor med kontor i Struer Kommune.

Likvidation
Beslutning om likvidation eller fusion træffes efter de for vedtægtsændringer gældende regler.

Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om likvidation træffer generalforsamlingen tillige beslutning om anvendelse af foreningens formue, idet formuen skal anvendes til fremme af erhvervslivets forhold i Struer kommune.